Câu hỏi

Từ năm 1986 – 1990, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tập trung sức người, sức của để hoàn thành

Đáp án
A. ba chương trình kinh tế.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12