Câu hỏi

Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương từ sau ngày 9/3/1945 đến trước ngày 2/9/1945 là

Đáp án
B. phát xít Nhật.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG