Câu hỏi

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam?

Đáp án
D. Bước đầu khẳng định năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG