Câu hỏi

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án
B. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng đề giành chính quyền.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG