Câu hỏi

Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ: chống đế quốc và chống phong kiến được giải quyết như thế nào trong thời kì 1939 - 1945?

Đáp án
B. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm gác nhiệm vụ chống phong kiến.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[109] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG