Câu hỏi

Từ Chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga Xô viết, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

Đáp án
C. Xây dựng kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[109] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG