Câu hỏi

Nội dung nào không phản ánh đúng điểm tiến bộ mang tính cách mạng của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Đáp án
D. Tin tưởng vào triều đình phong kiến để duy tân, phát triển đất nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[109] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG