Câu hỏi

“Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đấnh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

Đáp án
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[109] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG