Câu hỏi

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bùng nồ của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam, ngoại trừ việc

Đáp án
D. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp cầm quyền, thi hành các chính sách tiến bộ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16