Câu hỏi

Điểm mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 là

Đáp án
C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16