Câu hỏi

Nhận xét nào dưới đây đúng về điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và trật tự hai cực Ianta?

Đáp án
A. Chứng tỏ quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16