Câu hỏi

Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu nào sau đây?

Đáp án
D. “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11