Câu hỏi

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976)?

Đáp án
A. Tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11