Câu hỏi

Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (tháng 8/1945) đã:

Đáp án
D. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11