Câu hỏi

Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Cách mạng tháng Tám năm 1945 đều:

Đáp án
B. sử dụng bạo lực của quần chúng để giành chính quyền.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11