Câu hỏi

Sự kiện nào dưới đây không phản ánh đúng hoạt động của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX?

Đáp án
A. thành lập Đảng Lập hiến.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG