Câu hỏi

Năm 1942, các Hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh được xây dựng thí điểm tại

Đáp án
D. Cao Bằng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG