Câu hỏi

Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cách mạng tháng mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này

Đáp án
A. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG