Câu hỏi

Điểm mới của Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là

Đáp án
D. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG