Câu hỏi

Điểm nổi bật trong phong trào yêu nước, cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là sự tồn tại song song của hai khuynh hướng cứu nước:

Đáp án
A. dân chủ tư sản và vô sản.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG