Câu hỏi

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là gì?

Đáp án
A. Khẳng định con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG