Câu hỏi

Đoạn trích: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ cộng hòa”… (Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh) phản ánh

Đáp án
A. Kết quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG