Câu hỏi

Nội dung nào sau đây không thể chứng minh cho quan điểm : cần vương là phong trào yêu nước chống Pháp đứng trên lập trường phong kiến?

Đáp án
D. vai trò của triều đình kháng chiến thể hiện xuyên suốt phong trào.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG