Câu hỏi

Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương (tháng 10/1930) có nhiều điểm hạn chế so với cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 21930). Điều này được thể hiện ở việc xác định

Đáp án
C. lực lượng cách mạng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG