Câu hỏi

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

Đáp án
D. kết hợp sức mạng của dân tộc với sức mạng của thời đại.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG