Câu hỏi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 9/1960) xác định cách mạng xã hội nghĩa ở miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng cả nước?

Đáp án
A. Quyết định nhất.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG