Câu hỏi

Sau khi Nhật đảo chính Pháp, khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” được thay bằng khẩu hiệu

Đáp án
C. “Đánh đổ phát xít Nhật”.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14