Câu hỏi

Thực tiễn giải quyết các nhiệm vụ cách mạng từ năm 1930 đến nay đã để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam bài học quý báu nào?

Đáp án
C. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14