Câu hỏi

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên họp quốc?

Đáp án
D. Hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG