Câu hỏi

Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện sự phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và góp phần làm cho khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế vì

Đáp án
B. luôn chú trọng công tác tuyên truyền, huấn luyện, giác ngộ quần chủng cách mạng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG