Câu hỏi

Nhận xét nào sau đây không đúng về đấu tranh ngoại giao trong 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)?

Đáp án
C. Kết quả của đấu tranh ngoại giao không phụ thuộc vào tương quan lực lượng trên chiến trường.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG