Câu hỏi

Từ phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) ở miền Nam Việt Nam, tổ chức nào đã được thành lập nhằm đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống Mĩ - Diệm?

Đáp án
D. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG