Câu hỏi

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã tác động lớn tới đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam, ngoại trừ việc

Đáp án
C. phong trào yêu nước vẫn chịu sự chi phối của ý thức hệ phong kiến.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17