Câu hỏi

Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) và Hội nghị Pốtxđam (tháng 8/1945) không tác động tới tình hình các nước Đông Dương?

Đáp án
D. Pháp vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17