Câu hỏi

Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đối với tình hình thế giới?

Đáp án
B. Phá vỡ từng mảng hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17