Câu hỏi

Điểm chung của Hội nghị tháng 11/1939 và Hội nghị tháng 5/1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thể hiện ở nội dung nào?

Đáp án
A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên vị trí hàng đầu.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17