Câu hỏi

Chiến thuật của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc trong thu - đông năm 1947 là

Đáp án
B. tạo thế hai gọng kìm để bao vây, phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của Việt Nam.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG