Câu hỏi

Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động như thế nào tới quan hệ giữa Việt Nam và các nước ASEAN?

Đáp án
D. Thúc đẩy xu thế đối thoại, hợp tác giữa Việt Nam với ASEAN.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG