Câu hỏi

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa to lớn vì

Đáp án
A. làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG