Câu hỏi

Hội nghị tháng 7/1936 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là

Đáp án
B. chống đế quốc và phong kiến.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG