Câu hỏi

Với việc kí kết Hiệp định sơ bộ (6/3/1945), thực dân Pháp đã buộc phải công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia