Câu hỏi

Hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm chung nào dưới đây?

Đáp án
A. Tập trung vào lĩnh vực khai thác mỏ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG