Câu hỏi

So với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp có điểm gì khác biệt?

Đáp án
A. Vốn đầu tư chủ yếu là của tư bản nhà nước; đầu tư với quy mô nhỏ, tốc độ chậm.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[115] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 15