Bài tập Tiếng Anh 10 Global Success theo từng Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Giáo viên biên soạn: Lê Thị Mỹ Dung - Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực - Huyện Tri Tôn - Tỉnh An Giang

 1. Ms. Dung Purple - Unit 1: Home Life - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008027
 2. Ms. Dung Purple - Unit 1: Home Life - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007028
 3. Ms. Dung Purple - Unit 1: Home Life - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008031
 4. Ms. Dung Purple - Reading Practice - Topic: Family Life
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008034
 5. Ms. Dung Purple - Unit 2: Humans and the Environment - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003022
 6. Ms. Dung Purple - Unit 2: Humans and the Environment - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010029
 7. Ms. Dung Purple - Unit 2: Humans and the Environment - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001029
 8. Ms. Dung Purple - Reading Practice - Topic: Humans and the Environment
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008035
 9. Ms. Dung Purple - Unit 3: Music - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008030
 10. Ms. Dung Purple - Unit 3: Music - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003021
 11. Ms. Dung Purple - Unit 3: Music - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009031
 12. Ms. Dung Purple - Reading Practice - Topic: Humans and the Environment
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008035
 13. Ms. Dung Purple - Unit 4: For a Better Community - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005024
 14. Ms. Dung Purple - Unit 4: For a Better Community - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007032
 15. Ms. Dung Purple - Unit 4: For a Better Community - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004031
 16. Ms. Dung Purple - Reading Practice - Topic: For a Better Community
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007035
 17. Ms. Dung Purple - Unit 5: Inventions - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007034
 18. Ms. Dung Purple - Unit 5: Inventions - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009036
 19. Ms. Dung Purple - Unit 5: Inventions - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003025
 20. Ms. Dung Purple - Reading Practice - Topic: Inventions
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006038
 21. Ms. Dung Purple - Revision for the First Final Term
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009038
 22. Ms. Dung Purple - Unit 6: Gender Equality - Grammar: Passive Voice
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006040
 23. Ms. Dung Purple - Unit 6: Gender Equality - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002020
 24. Ms. Dung Purple - Unit 6: Gender Equality - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004036
 25. Ms. Dung Purple - Unit 6: Gender Equality - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007037
 26. Ms. Dung Purple - Unit 7: Vietnam and International Organizations - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009043
 27. Ms. Dung Purple - Unit 7: Vietnam and International Organizations - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007038
 28. Ms. Dung Purple - Unit 7: Vietnam and International Organizations - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003032
 29. Ms. Dung Purple - Unit 7: Vietnam and International Organizations - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009044
 30. Grade 10 - Revision for the Comning Second Mid Term
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009042
 31. Ms. Dung Purple - Unit 8: New Ways to Learn - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010035
 32. Ms. Dung Purple - Unit 8: New Ways to Learn - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005027
 33. Ms. Dung Purple - Unit 8: New Ways to Learn - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001035
 34. Ms. Dung Purple - Unit 8: New Ways to Learn - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008038
 35. Ms. Dung Purple - Unit 9: Protecting the Environment - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008039
 36. Ms. Dung Purple - Unit 9: Protecting the Environment - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009046
 37. Ms. Dung Purple - Unit 9: Protecting the Environment - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001037
 38. Ms. Dung Purple - Unit 9: Protecting the Environment - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003034
 39. Ms. Dung Purple - Unit 10: Ecotourism - Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003035
 40. Ms. Dung Purple - Unit 10: Ecotourism - Vocabulary
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006043
 41. Ms. Dung Purple - Unit 10 - Ecotourism - Pronounciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001038
 42. Ms. Dung Purple - Unit 10: Ecotourism - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009047

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: