English Grammar

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. THERE IS or THERE ARE
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000106024
 2. I or MY (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000156029

Present Simple Form (with the verb 'be')

 1. English Grammar: Present Simple 'Be' Positive
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141017
 2. English Grammar: Present Simple 'Be' Negative
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003171
 3. English Grammar: Present Simple 'Yes / No' Questions with 'Be'
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131017
 4. English Grammar: Present Simple 'Wh' Questions with 'Be'
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133011
 5. English Grammar: Present Simple with 'Be' – Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180021
 6. English Grammar: Present Simple with 'Be' – Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010166

Articles a/an/the

 1. English Grammar: Article a/an – Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000024021
 2. English Grammar: Article a/an – Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003172
 3. English Grammar: Article a/an – Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138018
 4. English Grammar: Article a/an or some – Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194023
 5. English Grammar: Article a/an – Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000090028
 6. English Grammar: Article a/an – Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122020
 7. English Grammar: Article the – Exercise 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184020
 8. English Grammar: Article the – Exercise 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000037013
 9. English Grammar: Article the – Exercise 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072016
 10. English Grammar: Article the – Exercise 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132017
 11. English Grammar: Articles a/an and the – Exercise 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085028
 12. English Grammar: Articles a/an and the – Exercise 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020021

Present Simple

 1. English Grammar: Present Simple Positive 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087026
 2. English Grammar: Present Simple Positive 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025029
 3. English Grammar: Present Simple Negative 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000066023
 4. English Grammar: Present Simple Negative 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184033
 5. English Grammar: Present Simple Yes / No Questions
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105039
 6. English Grammar: Present Simple 'Wh' Questions
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089030
 7. English Grammar: Present Simple Mixed Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000011028
 8. English Grammar: Present Simple Mixed Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000181025
 9. English Grammar: Present Simple Mixed Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043038
 10. English Grammar: Present Simple Form: 'Be' and other verbs - Mixed exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116018
 11. English Grammar: Present Simple Spelling Changes
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005171

Quantifiers – much, many, some, any, few, little

 1. English Grammar: a/an or some – English sentences – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000075028
 2. English Grammar: a few, a little – Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000015028
 3. English Grammar: a few, a little – Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042031
 4. English Grammar: a few, a little in sentences – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000011029
 5. English Grammar: each or every – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000018016
 6. English Grammar: few, little in sentences – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120039
 7. English Grammar: how much or how many – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129042
 8. English Grammar: much, many – Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169030
 9. English Grammar: much, many – Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000147022
 10. English Grammar: much, many – Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000071029
 11. English Grammar: much, many – Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098029
 12. English Grammar: much, many – Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000039031
 13. English Grammar: much or many in questions – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165022
 14. English Grammar: much or many in questions and negations – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078032
 15. English Grammar: some or any – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065028
 16. English Grammar: some, any in sentences and questions – Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187032
 17. English Grammar: some or any in sentences and questions – Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027042
 18. English Grammar: something, anything, someone, anyone, somewhere, anywhere – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171031

Prepositions

 1. English Grammar: at, in, on – Prepositions in expressions of time – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081034
 2. English Grammar: Compound prepositions in English – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131025
 3. English Grammar: Gerund after prepositions – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128022
 4. English Grammar: Prepositions – at, in, on – Test 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010174
 5. English Grammar: Prepositions – at, in, on – Test 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000060026
 6. English Grammar: Prepositions and idioms in English – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189026
 7. English Grammar: Prepositions English – Mixed Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175037
 8. English Grammar: Prepositions English – Mixed Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073033
 9. English Grammar: Prepositions English – Mixed Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162028
 10. English Grammar: Prepositions English – Mixed Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144032
 11. English Grammar: Prepositions English – Mixed Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000077022
 12. English Grammar: Prepositions in English sentences – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002157
 13. English Grammar: Prepositions in expressions of time – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139029
 14. English Grammar: Prepositions of place, direction and time – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151035

Demonstrative Pronouns

 1. English Grammar: this, that – these, those – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082034
 2. English Grammar: this or these – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169031
 3. English Grammar: this or these – singular or plural – Exercise
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010175
 4. English Grammar: This That These Those Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087027
 5. English Grammar: This, that, these, those Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056026
 6. English Grammar: This, that, these, those Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017025
 7. English Grammar: This, that, these, those Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095036

Possessive adjectives and subject pronouns

 1. English Grammar: I/my, you/your... Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078033
 2. English Grammar: I/my, you/your... Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168026

Present Continuous

 1. English Grammar: Present Continuous - Positive and Negative 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000177031
 2. English Grammar: Present Continuous - Positive and Negative 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027043
 3. English Grammar: Present Continuous 'Wh' and 'Yes / No' Questions 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188027
 4. English Grammar: Present Continuous 'Wh' and 'Yes / No' Questions 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000035039
 5. English Grammar: Present Continuous All Forms Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055027
 6. English Grammar: Present Continuous All Forms Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049032
 7. English Grammar: Present Continuous All Forms Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023025
 8. English Grammar: Present Simple or Present Continuous? Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000037023
 9. English Grammar: Present Simple or Present Continuous? Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101019
 10. English Grammar: Present Simple or Present Continuous? Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185022
 11. His or Her (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093041

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: