Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT môn Tiếng Anh

PHÁT ÂM

 1. [001] - Bài tập Phát âm 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000100055
 2. [002] - Bài tập Phát âm 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141049
 3. [003] - Bài tập Phát âm 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105072
 4. [004] - Bài tập Phát âm 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175066
 5. [005] - Bài tập Phát âm 5 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069052
 6. [006] - Bài tập Phát âm 6 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166050
 7. [007] - Bài tập Phát âm 7 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133057

TRỌNG ÂM

 1. [008] - Bài tập Trọng âm 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171065
 2. [009] - Bài tập Trọng âm 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124047
 3. [010] - Bài tập Trọng âm 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010193
 4. [011] - Bài tập Trọng âm 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095066
 5. [012] - Bài tập Trọng âm 5 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197059

CÂU HỎI ĐUÔI

 1. [013] - Bài tập Câu hỏi đuôi 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084059
 2. [014] - Bài tập Câu hỏi đuôi 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180060
 3. [015] - Bài tập Câu hỏi đuôi 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079048
 4. [016] - Bài tập Câu hỏi đuôi 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000096041

MẠO TỪ

 1. [017] - Bài tập MẠO TỪ 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185047
 2. [018] - Bài tập MẠO TỪ 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012052
 3. [019] - Bài tập MẠO TỪ 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033057
 4. [020] - Bài tập MẠO TỪ 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000170052
 5. [021] - Bài tập MẠO TỪ 5 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006206

THÌ ĐỘNG TỪ VÀ SỰ PHỐI THÌ

 1. [022] - Bài tập THÌ ĐỘNG TỪ VÀ SỰ PHỐI THÌ 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124048
 2. [023] - Bài tập THÌ ĐỘNG TỪ VÀ SỰ PHỐI THÌ 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119055
 3. [024] - Bài tập THÌ ĐỘNG TỪ VÀ SỰ PHỐI THÌ 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081069
 4. [025] - Bài tập THÌ ĐỘNG TỪ VÀ SỰ PHỐI THÌ 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175067

CÂU BỊ ĐỘNG

 1. [026] - Bài tập CÂU BỊ ĐỘNG 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000190059
 2. [027] - Bài tập CÂU BỊ ĐỘNG 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054066

GIỚI TỪ

 1. [028] - Bài tập GIỚI TỪ 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197060
 2. [029] - Bài tập GIỚI TỪ 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012053
 3. [030] - Bài tập GIỚI TỪ 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166051
 4. [031] - Bài tập GIỚI TỪ 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171066
 5. [032] - Bài tập GIỚI TỪ 5 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027071
 6. [033] - Bài tập GIỚI TỪ 6 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119056
 7. [034] - Bài tập GIỚI TỪ 7 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157060

CỤM ĐỘNG TỪ

 1. [035] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144063
 2. [036] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052062
 3. [037] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184055
 4. [038] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074052
 5. [039] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 5 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174063
 6. [040] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 6 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186058
 7. [041] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 7 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144064
 8. [042] - Bài tập CỤM ĐỘNG TỪ 8 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085060

CẤU TẠO TỪ

 1. [043] - Bài tập CẤU TẠO TỪ 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000058049
 2. [044] - Bài tập CẤU TẠO TỪ 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175068
 3. [045] - Bài tập CẤU TẠO TỪ 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022055

LIÊN TỪ

 1. [046] - Bài tập LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165051
 2. [047] - Bài tập LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000039062
 3. [048] - Bài tập LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084061

LƯỢNG TỪ

 1. [049] - Bài tập LƯỢNG TỪ (QUANTIFIERS) 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151057
 2. [050] - Bài tập LƯỢNG TỪ (QUANTIFIERS) 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197061
 3. [051] - Bài tập LƯỢNG TỪ (QUANTIFIERS) 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000019046

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 1. [052] - Bài tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125053
 2. [053] - Bài tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054067

TỪ VỰNG

 1. [054] - Bài tập TỪ VỰNG 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086045
 2. [055] - Bài tập TỪ VỰNG 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000018050
 3. [056] - Bài tập TỪ VỰNG 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165052
 4. [057] - Bài tập TỪ VỰNG 4 - TỪ CÙNG TRƯỜNG NGHĨA - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000153049
 5. [058] - Bài tập TỪ VỰNG 5 - TỪ CÙNG TRƯỜNG NGHĨA - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162050
 6. [059] - Bài tập TỪ VỰNG 6 - TỪ CÙNG TRƯỜNG NGHĨA - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178045
 7. [060] - Bài tập TỪ VỰNG 7 - TỪ VỰNG NÂNG CAO - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122051
 8. [061] - Bài tập TỪ VỰNG 8 - TỪ VỰNG NÂNG CAO - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042050
 9. [062] - Bài tập TỪ VỰNG 9 - TỪ VỰNG NÂNG CAO - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087049
 10. [063] - Bài tập TỪ VỰNG 10 - TỪ VỰNG NÂNG CAO - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040049
 11. [064] - Bài tập TỪ VỰNG 11 - TỪ VỰNG NÂNG CAO - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051044
 12. [065] - Bài tập TỪ VỰNG 12 - TỪ VỰNG NÂNG CAO - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057060
 13. [066] - Bài tập TỪ VỰNG 13 - TỪ VỰNG NÂNG CAO - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000053055

CỤM TỪ CỐ ĐỊNH

 1. [067] - Bài tập CỤM TỪ CỐ ĐỊNH 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000182062
 2. [068] - Bài tập CỤM TỪ CỐ ĐỊNH 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140043
 3. [069] - Bài tập CỤM TỪ CỐ ĐỊNH 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000164044
 4. [070] - Bài tập CỤM TỪ CỐ ĐỊNH 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078062

SO SÁNH

 1. [071] - Bài tập SO SÁNH 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000066056
 2. [072] - Bài tập SO SÁNH 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092050

DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

 1. [073] - Bài tập DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099053
 2. [074] - Bài tập DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131046
 3. [075] - Bài tập DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109059

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

 1. [076] - Bài tập MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000018051
 2. [077] - Bài tập MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033058

THÀNH NGỮ

 1. [078] - Bài tập THÀNH NGỮ 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000100056
 2. [079] - Bài tập THÀNH NGỮ 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174064
 3. [080] - Bài tập THÀNH NGỮ 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010194
 4. [081] - Bài tập THÀNH NGỮ 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109060
 5. [082] - Bài tập THÀNH NGỮ 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063046
 6. [083] - Bài tập THÀNH NGỮ 5 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026060

ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA

 1. [084] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000114047
 2. [085] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129065
 3. [086] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 3 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000041046
 4. [087] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 4 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159056
 5. [088] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 5 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122052
 6. [089] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 6 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068056
 7. [090] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 7 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174065
 8. [091] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 8 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149059
 9. [092] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 9 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091057
 10. [093] - Bài tập ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA 10 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198053

TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

 1. [094] - Bài tập TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP 1 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200048
 2. [095] - Bài tập TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP 2 - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135067

CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU

 1. [096] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 1 (CÂU TƯỜNG THUẬT) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198054
 2. [097] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 2 (CÂU TƯỜNG THUẬT) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118056
 3. [098] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 3 (CÂU TƯỜNG THUẬT) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045056
 4. [099] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 4 (DIỄN ĐẠT CÂU) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123051
 5. [100] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 5 (ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084062
 6. [101] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 6 (ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001186
 7. [102] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 7 (ĐẢO NGỮ) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063047
 8. [103] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 8 (ĐẢO NGỮ) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166052
 9. [104] - Bài tập CÂU ĐỒNG NGHĨA VÀ KẾT HỢP CÂU 9 (THỨC GIẢ ĐỊNH) - Trọng tâm kiến thức Ôn thi THPT Tiếng Anh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080044

ĐỌC ĐIỀN

 1. Bài tập Đọc điền (1) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000418016
 2. Bài tập Đọc điền (2) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000370031
 3. Bài tập Đọc điền (3) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000173131
 4. Bài tập Đọc điền (4) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128136
 5. Bài tập Đọc điền (5) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000207022
 6. Bài tập Đọc điền (6) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084137
 7. Bài tập Đọc điền (7) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000016136
 8. Bài tập Đọc điền (8) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000427021
 9. Bài tập Đọc điền (9) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000370032
 10. Bài tập Đọc điền (10) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000263020
 11. Bài tập Đọc điền (11) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000414027
 12. Bài tập Đọc điền (12) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000404030
 13. Bài tập Đọc điền (13) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000376022
 14. Bài tập Đọc điền (14) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000296021
 15. Bài tập Đọc điền (15) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000239015
 16. Bài tập Đọc điền (16) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000444028
 17. Bài tập Đọc điền (17) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000305020
 18. Bài tập Đọc điền (18) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163161
 19. Bài tập Đọc điền (19) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000289022

ĐỌC HIỂU

 1. Bài tập Đọc hiểu (1) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000229029
 2. Bài tập Đọc hiểu (2) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073165
 3. Bài tập Đọc hiểu (3) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195140
 4. Bài tập Đọc hiểu (4) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167153
 5. Bài tập Đọc hiểu (5) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000019110
 6. Bài tập Đọc hiểu (6) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000205023
 7. Bài tập Đọc hiểu (7) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000464027
 8. Bài tập Đọc hiểu (8) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000343026
 9. Bài tập Đọc hiểu (9) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000094130
 10. Bài tập Đọc hiểu (10) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046142
 11. Bài tập Đọc hiểu (11) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000500025
 12. Bài tập Đọc hiểu (12) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000401019
 13. Bài tập Đọc hiểu (13) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000147131
 14. Bài tập Đọc hiểu (14) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004295
 15. Bài tập Đọc hiểu (15) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000246019
 16. Bài tập Đọc hiểu (16) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000269025
 17. Bài tập Đọc hiểu (17) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000349037
 18. Bài tập Đọc hiểu (18) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115159
 19. Bài tập Đọc hiểu (19) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000272028
 20. Bài tập Đọc hiểu (20) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184131
 21. Bài tập Đọc hiểu (21) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000373029
 22. Bài tập Đọc hiểu (22) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180156
 23. Bài tập Đọc hiểu (23) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000377028
 24. Bài tập Đọc hiểu (24) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000213025
 25. Bài tập Đọc hiểu (25) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000450025
 26. Bài tập Đọc hiểu (26) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000158128
 27. Bài tập Đọc hiểu (27) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086134
 28. Bài tập Đọc hiểu (28) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036136
 29. Bài tập Đọc hiểu (29) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000431029
 30. Bài tập Đọc hiểu (30) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093141
 31. Bài tập Đọc hiểu (31) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012144
 32. Bài tập Đọc hiểu (32) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165120
 33. Bài tập Đọc hiểu (33) - Ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000448024

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: