Learn English via Listening - Level 1

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. [Article 1] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010110
 2. [Article 2] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003105
 3. [Article 3] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002111
 4. [Article 4] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005108
 5. [Article 5] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002112
 6. [Article 6] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001109
 7. [Article 7] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010111
 8. [Article 8] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008111
 9. [Article 9] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004110
 10. [Article 10] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003106
 11. [Article 11] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001110
 12. [Article 12] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006106
 13. [Article 13] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009108
 14. [Article 14] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009109
 15. [Article 15] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009110
 16. [Article 16] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002113
 17. [Article 17] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008112
 18. [Article 18] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006107
 19. [Article 19] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009111
 20. [Article 20] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010112
 21. [Article 21] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005109
 22. [Article 22] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008113
 23. [Article 23] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010113
 24. [Article 24] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007111
 25. [Article 25] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010114
 26. [Article 26] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004111
 27. [Article 27] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008114
 28. [Article 28] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005110
 29. [Article 29] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004112
 30. [Article 30] - Learn English via Listening - Level 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008115

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: