Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Học Tiếng Anh lớp 12 theo từng bài học của Sách giáo khoa

 1. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 1: Life stories (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002024
 2. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 1: Life stories (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001039
 3. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 1: Life stories (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006046
 4. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 1: Life stories (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002025
 5. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 2: Urbanisation (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004039
 6. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 2: Urbanisation (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005029
 7. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 2: Urbanisation (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010039
 8. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 2: Urbanisation (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008040
 9. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 3: The green movement (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005030
 10. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 3: The green movement (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008041
 11. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 3: The green movement (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008042
 12. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 3: The green movement (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007042
 13. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 4: The mass media (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009050
 14. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 4: The mass media (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008043
 15. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 4: The mass media (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006047
 16. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 4: The mass media (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007043
 17. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 5: Cultural identity (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010041
 18. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 5: Cultural identity (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005031
 19. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 5: Cultural identity (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002027
 20. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 5: Cultural identity (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009051
 21. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 6: Endangered species (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007044
 22. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 6: Endangered species (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002028
 23. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 6: Endangered species (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008044
 24. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 6: Endangered species (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003037
 25. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 7: Artificial intelligence (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005022
 26. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 7: Artificial intelligence (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010027
 27. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 7: Artificial intelligence (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001027
 28. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 7: Artificial intelligence (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006031
 29. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 8: The world of work (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009030
 30. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 8: The world of work (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001028
 31. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 8: The world of work (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006032
 32. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 8: The world of work (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004026
 33. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 9: Choosing a career (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004037
 34. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 9: Choosing a career (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004038
 35. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 9: Choosing a career (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009048
 36. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 9: Choosing a career (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003036
 37. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 10: Lifelong learning (Phonetics and Speaking)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007040
 38. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 10: Lifelong learning (Vocabulary and Grammar)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002023
 39. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 10: Lifelong learning (Reading)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006045
 40. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Unit 10: Lifelong learning (Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010038

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: