E5 xếp từ tạo câu -Global kids

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Facebook : tiếng Anh tiểu học 4.0
Ms Phượng 036.2572493

 1. Tiếng Anh 5 unit 1 Xếp từ tạo câu Ms Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002088
 2. Tiếng Anh 5 unit 2 Xếp từ tạo câu Ms Phượng Global
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008092
 3. tiếng Anh 5 unit 3 Xếp từ tạo câu Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004099
 4. Tiếng Anh 5 unit 4 xếp từ tạo câu - Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004100
 5. Tiếng Anh 5 Unit 5 Xếp từ tạo câu Ms Phượng Global
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001093
 6. tiếng Anh 5 Unit 6 Xếp từ tạo câu Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004103
 7. Tiếng Anh 5 Unit 7 Xếp từ tạo câu - Global kids
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009114
 8. Tiếng Anh 5 unit 8 Xếp từ tạo câu - Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009103
 9. Tiếng Anh 5 Unit 9 Xếp từ tạo câu - Global kids
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008103
 10. Tiếng Anh 5 unit 11 Xếp từ tạo câu - Global kids
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007112
 11. Tiếng Anh 5 Unit 10_ xếp từ tạo câu _ Ms Phượng Global
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010103
 12. Tiếng Anh 5 unit 12 - Xếp từ tạo câu - Global kids
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008117
 13. tiếng Anh 5 unit 13 Xếp từ tạo câu - Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007113
 14. Tiếng Anh 5 unit 14- Xếp từ tạo câu - Global kids
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007114
 15. Tiếng Anh 5 unit 15 xếp từ tạo câu - Global kids
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008119
 16. Tiếng Anh 5 unit 16 Xếp từ tạo câu - Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006109
 17. Tiếng Anh 5 unit 17 - Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003082
 18. Tiếng Anh 5 unit 18 - Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001090
 19. Tiếng Anh 5 unit 19- Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003077
 20. Tiếng Anh 5 unit 20 - Global kids Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004095

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: