Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World) theo từng Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đang cập nhật bổ sung thêm các bài khác...

 1. UNIT 1: HOME - PHONETICS & VOCABULARY - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082020
 2. UNIT 1: HOME - GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027020
 3. UNIT 1: HOME - READING & WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000016015
 4. UNIT 1: HOME - FURTHER PRACTICE - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049016
 5. UNIT 2: SCHOOL - PHONETICS & VOCABULARY - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102016
 6. UNIT 2: SCHOOL - GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197019
 7. UNIT 2: SCHOOL - READING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036014
 8. UNIT 2: SCHOOL - FURTHER PRACTICE - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021014
 9. UNIT 3: FRIENDS - PHONETICS & VOCABULARY - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000096010
 10. UNIT 3: FRIENDS - GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124015
 11. UNIT 3: FRIENDS - READING & WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043024
 12. UNIT 3: FRIENDS - FURTHER PRACTICE - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013024
 13. UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME - PHONETICS & VOCABULARY - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148024
 14. UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME - GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009163
 15. UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME - READING & WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082022
 16. UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME - FURTHER PRACTICE - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020020
 17. UNIT 5: AROUND TOWN - PHONETICS & VOCABULARY - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000044021
 18. UNIT 5: AROUND TOWN - GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040023
 19. UNIT 5: AROUND TOWN - READING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000112016
 20. UNIT 5: AROUND TOWN - FURTHER PRACTICE - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000146018
 21. UNIT 6: COMMUNITY SERVICES - PHONETICS, VOCABULARY & GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095028
 22. UNIT 6: COMMUNITY SERVICES - LISTENING, SPEAKING & READING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162019
 23. UNIT 6: COMMUNITY SERVICES - WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023017
 24. UNIT 7: MOVIES - PHONETICS, VOCABULARY & GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027024
 25. UNIT 7: MOVIES - LISTENING, SPEAKING & READING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120026
 26. UNIT 7: MOVIES - WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062020
 27. UNIT 8: THE WORLD AROUND US - PHONETICS, VOCABULARY & GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091021
 28. UNIT 8: THE WORLD AROUND US - LISTENING, SPEAKING & READING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046020
 29. UNIT 8: THE WORLD AROUND US - WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110024
 30. UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE - PHONETICS, VOCABULARY & GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067020
 31. UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE - LISTENING, SPEAKING & READING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000113027
 32. UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE - WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086018
 33. UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD - PHONETICS, VOCABULARY & GRAMMAR - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178017
 34. UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD - LISTENING, SPEAKING & READING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008165
 35. UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD - WRITING - Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012019

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: